Allmänna villkor

SwingBuddy AB

Välkommen till SwingBuddy! Vi är glada att du är intresserad av appen och vi hoppas att du ska få stor nytta av den. Dessa allmänna villkor gäller för användare som registrerat sig hos SwingBuddy AB (nedan ”SwingBuddy”) genom mobilapplikationen SwingBuddy (nedan ”Appen”) eller genom https://www.swingbuddy.se/ (nedan ”Webbplatsen”). Genom att registrera dig som användare hos SwingBuddy anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser (nedan ”Villkoren”). Vänligen läs igenom Villkoren noggrant. SwingBuddy förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren utan föregående avisering. Observera att vi har en separat integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

1. Inledning
SwingBuddy tillhandahåller en digital plattform som möjliggör för golfspelare att utveckla och förbättra sin golf. Detta sker genom:
1. Digitala svinganalyser: Golfspelare kan få sin teknik analyserad av professionella golftränare. Användare som registrerat sig som golfspelare kan ladda upp videofilmer av sin golfsving, alternativt skapa videofilmerna direkt i Appen. Videofilmerna kan därpå skickas till professionella golftränare som analyserar tekniken och skickar tillbaka tips och feedback genom markeringar i videofilmen mm. De professionella golftränare som finns registrerade hos SwingBuddy har genomgått en noggrann verifikationsprocess utförd av SwingBuddy.
2. Digital akademin: Golfspelare kan även ta del av SwingBuddys Digitala akademi som består av relevanta kurser & videos. Innehållet i den Digitala akademin kvalitetssäkras, verifieras och laddas upp av SwingBuddy till plattformen.
2. Tjänsten

Tjänsten består av Digitala svinganalyser samt en Digital akademi. Nedan kommer en redogörelse för respektive tjänst som tillhandahålls i appen. 

2.1 Golfspelare

Innan registrering som Golfspelare samt innan en beställning av en svinganalys (nedan ”Tjänsten”) görs skall Villkoren läsas igenom noggrant. Såvida ej annat uttryckligen angivits skall avtal anses ha ingåtts mellan Golfspelaren och SwingBuddy när genomförd beställning gjorts. Golfspelaren betalar det pris för Tjänsten som framgår i Appen för den specifika tjänsten. Priser kan skilja sig mellan olika Golftränare och tjänster. Utöver det belopp som framgår vid beställning av den specifika Tjänsten tillkommer en serviceavgift om 10 SEK (se detaljer nedan under ”3. Betalning”), vilket ingår i totalbeloppet.

Tjänsten anses utförd när Golftränaren skickat en färdigställd analys till Golfspelaren genom funktionen ”Skicka analys” i Appen. När en Golfspelare gör en beställning av Tjänsten betalas totalbeloppet av Golfspelaren. Tjänsten ska sedan utföras av Golftränaren senast klockan 12:00 den åttonde (8) dagen räknat från beställningstillfället. Om Tjänsten inte utförs inom angiven tid av Golftränaren återbetalas totalbeloppet till Golfspelaren. Återbetalning tar vid normalfallet upp till tre (3) arbetsdagar.

2.2 Golftränare

Innan registrering som Golftränare görs skall Villkoren läsas igenom noggrant. Tjänsten går ut på att Golfspelare skickar förfrågan om att erhålla en svinganalys av en specifik Golftränare. Golftränaren väljer om denne önskar acceptera eller neka en sådan förfrågan. Såvida ej annat uttryckligen angivits skall avtal anses ha ingåtts mellan Golftränaren och SwingBuddy när Golftränaren accepterat en förfrågan i Appen. Tjänsten anses utförd när Golftränaren skickat en färdigställd analys till Golfspelaren genom funktionen ”Skicka analys” i Appen. När en Golfspelare gör en beställning av Tjänsten betalas totalbeloppet till SwingBuddy. Efter utförd Tjänst genomförs utbetalningen till Golftränaren, vars summa räknas ut enligt följande.

Den serviceavgift om 10 SEK som Golfspelaren betalar tillfaller Swingbuddy. Resterande belopp som Golfspelaren betalar för Tjänsten fördelas mellan SwingBuddy och den Golftränare som utfört Tjänsten. Av det belopp som återstår tillfaller 80% Golftränaren och 20% SwingBuddy. Tjänsten ska utföras av Golftränaren senast klockan 12:00 på den åttonde (8) dagen räknat från beställningstillfället. Om Tjänsten inte utförs inom angiven tid av Golftränaren anses Tjänsten vara avbeställd och Golftränaren har då inte rätt till någon ersättning eller utbetalning av Golfspelaren eller SwingBuddy.

3. Betalning
Betalning av de tjänster som tillhandahålls av SwingBuddy samt utbetalningar sker via betalningslösningen Stripe. Nedan följer information om betalningen och tillkommande avgifter.
Aktuella betalningsavgifter för inbetalningar (för Golfspelare):
  • Europeiska betalkort: 1,4% av totalbeloppet + 1.80 SEK.
  • Icke-Europeiska betalkort: 2,9% av totalbeloppet + 1.80 SEK.
Aktuella betalningsavgifter för utbetalningar (för Golftränare):
  • 0,25% av totalbeloppet + 5 SEK.
Betalning av de tjänster som tillhandahålls av SwingBuddy samt utbetalningar sker via betalningslösningen Stripe. Genom användandet av betalningslösningen Stripe anses du godkänna Stripes villkor, se information och fullständiga villkor: https://stripe.com/en-se/ssa samt https://stripe.com/en-se/privacy.
4. Ångerrätt
För det fall att en Golfspelare genomför en beställning av Tjänsten skapas en skräddarsydd analys, specifikt utformad efter Golfspelarens videoinspelning och informationsgivning. Det finns ingen möjlighet till ångerrätt efter att Golfspelaren genomfört en beställning i Appen. Det föreligger inte någon rätt till ångerrätt i enlighet med 2 kap. 11 § Distansavtalslagen.
5. Rättigheter

Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till SwingBuddy AB:s produkter och tjänster tillkommer SwingBuddy AB om annat inte framgår nedan.

Innehåll i det utbildningsmaterial som tillhandahålls av SwingBuddy AB är endast ämnat för registrerade användare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftliga medgivande från SwingBuddy AB.

Digitala instruktionsvideor/tutorials som laddas upp av Golftränare i Appen får av Swingbuddy AB användas i informations- och marknadsföringssyfte i Swingbuddy AB:s mediakanaler, såsom genom dess sociala medier-konton. Om sådan publicering sker förbinder sig Swingbuddy AB till att synligt hänvisa till videons skapare.

Material som tillkommer Golfspelare genom Golftränares utförande av Tjänsten tillfaller Golfspelaren och får inte av Golftränare eller annan överföras till en tredje part utan Golfspelarens skriftliga medgivande.

6. Force majeure

Om SwingBuddy AB förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet som denne inte råder över, såsom blixt, eldsvåda, krig och myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt vite, skadestånd och andra påföljder. SwingBuddy AB ansvarar inte för försenad leverans eller kursdeltagares kostnader som uppkommit på grund av ovan nämnda omständigheter som ligger utanför SwingBuddy AB:s kontroll.

7. Reservationer

Innehållet i utbildningarna, det material samt den information som lämnas av Swingbuddy och i Appen är avsett att användas som allmän information och SwingBuddy AB garanterar inte att användaren uppnår något specifikt resultat.
SwingBuddy AB friskriver sig, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för direkt och/eller indirekt uppkommen skada som uppstår för användare och/eller tredje man i samband med användandet av Tjänsten. Innehållet i Appen samt information och tips som användare får av SwingBuddy AB eller tjänsteutföraren är endast ämnat att användas i informationssyfte. Användaren ansvarar för att rådgöra med läkare innan något beslut fattas baserat på utbildningsmaterial, tips och/eller information som användaren fått av SwingBuddy AB eller tjänsteutföraren för att undersöka eventuella hälsoeffekter.

SwingBuddy AB förbehåller sig även rätten att genomföra ändringar vad gäller exempelvis villkor, priser, tryckfel i skriftliga dokument eller i Appen eller på SwingBuddy AB:s webbplats.
Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte användarens rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.
Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.
SwingBuddy AB reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för användare som bryter mot dessa Villkor eller på något vis missbrukar användandet av Tjänsten. En sådan uppsägning sker omedelbart och användaren meddelas via e-post.

8. Personuppgifter

När du registrerar dig som användare hos SwingBuddy AB uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och då du samtyckt till vår integritetspolicy godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet (se SwingBuddy AB:s integritetspolicy). SwingBuddy AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling av personuppgifter. För användare som registrerat sig som användare hos SwingBuddy AB sparas personuppgifter i upp till tre (3) år om det inte längre finns tillräckliga skäl enligt lag att spara uppgifterna under en längre tid.

För användare som anmält sig till prenumeration på SwingBuddy AB:s e-postutskick sparas uppgifterna till dess att användaren avregistrerat sig från dessa utskick. Du har enligt Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i sådant fall via e-post på info@swingbuddy.se. Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen. För vidare information, se vår integritetspolicy.

9. Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats https://www.swingbuddy.se/ och i Appen. Om du besöker https://www.swingbuddy.se/ eller besöker Appen behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar, plattform samt data som är användargenererad (såsom besöks- och klickhistorik).

Varför använder vi cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från SwingBuddy AB:s webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. De cookies vi använder förbättrar normalt sett den webbplats och de tjänster vi erbjuder. En del av våra tjänster behöver cookies för att fungera som de ska, samtidigt som andra förbättrar din upplevelse av webbplatsen och tjänsterna. Vi använder cookies för att samla övergripande analytisk information rörande din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du kontrollera SwingBuddy AB:s användande av cookies?
Den webbläsare, alternativt den enhet som du använder tillåter dig ofta att styra över inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Navigera dig till din webbläsares eller din enhets inställningar för att ta reda på hur du kan justera dina inställningar för cookies. Du kan exempelvis välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera de cookies som sparats när du stänger ner din webbläsare eller enhet. Vänligen notera att en del av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du skulle välja att blockera eller radera cookies, såsom att viss information på webbplatsen blir otillgänglig eller att information laddas långsammare.

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida: http://www.pts.se/.

10. Tvist

I händelse av en tvist mellan användare och SwingBuddy AB ska en sådan tvist i första hand sökas lösas genom direkt kommunikation mellan användaren och SwingBuddy AB.

Tvister angående tolkning eller tillämpning av Villkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall i andra hand avgöras av svensk allmän domstol. Rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren bestäms av svensk lag.

11. Kontakta oss

Du får gärna kontakta oss om eventuella frågor eller funderingar relaterade till Tjänsten eller Villkoren per e-post till: info@swingbuddy.se.

Ta din golf till nya höjder!

Skaffa appen nu!

SwingBuddy finns på både AppStore och Google Play. Klicka på ikonerna nedan, ladda ned appen, skapa din profil och därefter är det bara att köra igång.

NYHETER

Anmäl dig nedan för att ta del av relevanta nyheter och produktuppdateringar